Artikel 1: ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Healthy and Fit en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.
1.2 Healthy and Fit is een particulier bedrijf welke zich bezig houdt met de diensten personal training en online coaching.
1.3 Healthy and Fit is op officiële feestdagen gesloten, de trainingen op deze feestdagen worden in overeenstemming verplaatst naar een nader te bepalen moment.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP

2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen (persoon van 18 jaar of ouder) van het intakeformulier van Healthy and Fit.
2.2 Healthy and Fit behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.
2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.
2.4 Ieder lid van Healthy and Fit verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Healthy and Fit binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.

Artikel 3: DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP

3.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 3, 6, 9 of 12 maanden vanaf de ingangsdatum.
3.2 Opzegging van het lidmaatschap aan Healthy and Fit dient telefonisch of mondeling plaats te vinden. Opzeggingen per email worden door Healthy and Fit niet geaccepteerd.
3.3 De beslissing tot (tussentijdse) beëindiging, stilzetting of verlenging van een bepaalde contract periode en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in bijzondere gevallen wordt genomen door Healthy and Fit en is voor het lid bindend.
3.4 In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting met verlenging van de duur van de overeenkomst plaatsvinden of stopzetting van het abonnement, waarbij deze stilzetting of stopzetting schriftelijk gemeld wordt bij de klantenservice en de uiteindelijke beslissing ter goedkeuring bij de klantenservice ligt en waarbij stilzetting/stopzetting alleen mogelijk is per hele kalendermaand en in de volgende gevallen:
1. Op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden, die door een medische verklaring ondersteund moeten worden.
2. Op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden, die door een werkgeversverklaring ondersteund moeten worden.

Artikel 4: PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN

4.1 De tarieven en andere financiële zaken van Healthy and Fit staan vermeld op de officiële website van Healthy and Fit.
4.2 De laatste versie van de prijspresentatiekaart op de website is geldend.
4.3 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
4.4 Eventuele prijsverhogingen worden door Healthy and Fit 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
4.5 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.
4.6 De mogelijk tot ontbinding uit lid 4.5 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4.5.

Artikel 5: BETALING

5.1 Indien het lid gebruik maakt van de door Healthy and Fit, onder nader te bepalen condities die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde bedragen in vooruit te betalen termijnen aan Healthy and Fit te voldoen, zal dit dienen te geschieden door middel van het door het lid aan Healthy and Fit afgeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het overeengekomen termijnbedrag van de bank- of girorekening van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden.
5.2 Automatische betalingen geschieden altijd in de eerste of tweede week van de eerste volledige maand. Indien het lid zich aanmeldt voor automatische betaling betaalt het lid € 1,-incasso kosten per maand extra.
5.3 Mocht automatische overboeking wegens stornering of betaling niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek van Healthy and Fit het bedrag van afschrijving, verhoogd met de stornerings-, en administratiekosten van Healthy and Fit, terstond en à contant aan te zuiveren. Deze kosten bedragen 2 euro per stornering. Indien blijkt dat automatische overboeking tweemaal achtereen wordt gestorneerd, is Healthy and Fit, zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van het lid het bedrag dat door het lid in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en inééns, verhoogd met kosten, op te eisen. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens Healthy and Fit rustende betalingsverplichting, dan is Healthy and Fit gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar diensten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling, indien van toepassing, verhoogd met (buitengerechtelijke) kosten en rente heeft plaatsgevonden. Het lid blijft betalingsplichtig. Over elk openstaand bedrag is het lid aan Healthy and Fit verschuldigd een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand te rekenen voor een gehele, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Indien Healthy and Fit het lid aan derden ter incasso uit handen geeft is het lid naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.
5.4 De contributie dient in principe via een automatische incasso voldaan te worden of het totale bedrag kan in 1 keer volledig betaald worden via bankoverschrijving op rekening van Healthy and Fit.
5.5 Er wordt nooit en te nimmer inschrijfgeld gerekend bij Healthy and Fit.

Artikel 6: FACILITEITEN

6.1 Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de diensten, die Healthy and Fit aanbiedt.
6.2 Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk en orde reglement van Healthy and Fit het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.
6.3 Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij Healthy and Fit is het lid persoonlijk aansprakelijk.
6.4 Healthy and Fit behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
6.5 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Healthy and Fit, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Healthy and Fit het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en diensten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen.
6.6 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Healthy and Fit sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Healthy and Fit.
7.2 Het lid vrijwaart Healthy and Fit voor elke aanspraak terzake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Healthy and Fit terzake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Artikel 8: OVERIGE BEPALINGEN

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
8.2 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Healthy and Fit gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

REGLEMENT HEALTHY AND FIT:

* Elk Healthy and Fit lid dient zich te houden aan het huisreglement van de desbetreffende sportschool.
* Het lid is verplicht zaalschoenen te dragen tijdens de trainingen. Schoenen waarop het lid buiten heeft gelopen zijn niet toegestaan.
* Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens de training. Dit is niet alleen hygiënischer voor het lid maar ook voor anderen.
* Het is verplicht correcte en schone kleding te dragen tijdens het sporten.
* Het is niet toegestaan te roken tijdens de training.
* Bij misdragingen ten gevolge van alcohol en/of verdovende middelen is het toegestaan om per direct te stoppen met de training.
* Het is verboden om op slippers te trainen.
* Het meenemen van dieren naar de training is verboden.
* Het is verboden andere sportschool bezoekers lastig te vallen of aan te raken.
* Etenswaren zijn in de fitness ruimtes niet toegestaan.